นักศึกษารายงานตัว วันที่ 6 สิงหาคม 2557
 ให้นักศึกษานำเอกสารต่อไปนี้ ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน
  1. ใบระเบียนประวัติ
  2. หลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
 3. ใบรับรองผลการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (กระดาษ A4)
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (กระดาษ A4)
 6. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
  7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่มีสัญลักษณ์สถานศึกษาเดิม จำนวน 1 รูป (เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ่ายทุกรูป)
   
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7432-4246 ต่อ 1403, 1404 โทรสาร 0-7431-7143